loading-img
Lista uchwał
Numer Opis Status Data Dodał l.plików akcje
Numer Opis Status Data Dodał l.plików akcje
VVVI/19

w sprawe zmiany budżetu

odrzucona 2019-04-26 08:40:40 Ostrowski Przemysław 1
VVV/19

w sprawie zmiany WPF

odrzucona 2019-04-26 08:37:31 Ostrowski Przemysław 1
t)

projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

odrzucona 2022-02-09 11:54:17 Szlagowska Sylwia 1
s)

projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2023

podjęta 2022-02-09 11:52:59 Szlagowska Sylwia 1
r)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Leszka Zblewskiego

podjęta 2022-02-02 14:59:23 Szlagowska Sylwia 1
q)

uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

odrzucona 2021-03-01 14:44:54 Ostrowski Przemysław 1
q)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Henryka Synakowskiego

podjęta 2022-02-02 14:58:37 Szlagowska Sylwia 1
p)

p) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wdzydze w gminie Kościerzyna

podjęta 2019-09-13 12:03:28 Ostrowski Przemysław 3
p)

uchwała w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Łubiana

podjęta 2021-03-01 14:43:28 Ostrowski Przemysław 1
p)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Agnieszki Sauerwald

podjęta 2022-02-02 14:57:53 Szlagowska Sylwia 1
o)

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/161/2016 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna

podjęta 2018-12-19 15:06:31 Ostrowski Przemysław 2
o)

uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2019”

podjęta 2019-03-06 09:58:18 Formela Sabina 1
o)

o) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stawiska w gminie Kościerzyna.

podjęta 2019-09-13 11:58:54 Ostrowski Przemysław 2
o)

uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

podjęta 2019-12-23 09:03:16 Ostrowski Przemysław 1
o)

uchwała w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2021

podjęta 2021-03-05 12:22:58 Knopik Katarzyna 1
o)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Haliny Rogińskiej

podjęta 2022-02-02 14:56:58 Szlagowska Sylwia 1
n)

uchwała w sprawie: Apelu Rady Gminy Kościerzyna o poprawę bezpieczeństwa stanu drogi krajowej Nr 20 na odcinku Kościerzyna - Korne

podjęta 2018-12-14 12:31:51 Ostrowski Przemysław 1
n)

uchwała w sprawie apelu Rady Gminy Kościerzyna o zapewnienie finansowania Oddziału Onkologii Klinicznej i Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie

podjęta 2019-03-01 12:49:07 Formela Sabina 1
n)

n) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Podleś w gminie Kościerzyna.

podjęta 2019-09-13 11:51:44 Ostrowski Przemysław 2
n)

uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokościstawek za zajęcie 1m2 pasa drogowego

podjęta 2019-12-23 08:40:34 Ostrowski Przemysław 1
n)

uchwała w sprawie określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2021

podjęta 2021-03-05 12:22:12 Knopik Katarzyna 1
n)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Jarosława Przewoźnego

podjęta 2022-02-02 14:56:13 Szlagowska Sylwia 1
m)

uchwała w sprawie: Apelu Rady Gminy Kościerzyna do Samorządu Województwa Pomorskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa stanu dróg wojewódzkich

podjęta 2018-12-14 12:23:12 Ostrowski Przemysław 1
m)

uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaliska Kościerskie

podjęta 2019-03-01 12:48:05 Formela Sabina 1
m)

m) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Puc w gminie Kościerzyna.

podjęta 2019-09-13 11:37:17 Ostrowski Przemysław 2
m)

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

podjęta 2019-12-16 14:52:14 Ostrowski Przemysław 1
m)

uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr X/128/19 Rady gminy Kościerzyna z dnia 22  listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Loryniec w gminie Kościerzyna

podjęta 2020-04-22 16:35:00 Ostrowski Przemysław 1
m)

uchwała w sprawie: apelu władz samorządowych Gminy Kościerzyna dotyczący gospodarki odpadami

podjęta 2020-09-11 08:44:20 Ostrowski Przemysław 1
m)

uchwała w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023” dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna

podjęta 2021-03-05 12:21:25 Knopik Katarzyna 1
m)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Bernardy Pellowskiej

podjęta 2022-02-02 14:55:16 Szlagowska Sylwia 1
l)

uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

podjęta 2018-12-14 12:21:25 Ostrowski Przemysław 1
l)

uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2020

podjęta 2019-03-01 12:46:50 Formela Sabina 1
l)

l) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mały Klincz w gminie Kościerzyna.

podjęta 2019-09-13 11:33:19 Ostrowski Przemysław 2
l)

uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

podjęta 2019-12-16 14:43:06 Ostrowski Przemysław 2
l)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na  raty zapłaty wierzytelności  wobec Mazury PTTK Spółka z o.o. z tytułu użytkowania wieczystego

podjęta 2020-04-22 16:33:55 Ostrowski Przemysław 1
l)

uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika przy drodze powiatowej 2413G w m.Wielki Podleś

podjęta 2020-09-07 10:54:56 Ostrowski Przemysław 1
l)

uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kościerzyna na lata 2021-2027”

podjęta 2020-12-15 14:18:21 Ostrowski Przemysław 2
l)

uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023”, będących w posiadaniu ZPS Lubiana S.A. z siedzibą w Łubianie

podjęta 2021-03-05 10:38:09 Knopik Katarzyna 1
l)

uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kościerzyna

podjęta 2021-11-10 15:37:25 Ostrowski Przemysław 1
l)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Piotra Kwidzińskiego

podjęta 2022-02-02 14:54:23 Szlagowska Sylwia 1
k)

w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Gminy Kościerzyna

podjęta 2018-11-27 13:48:47 Ostrowski Przemysław 1
k)

uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

podjęta 2018-12-14 12:13:28 Ostrowski Przemysław 1
k)

uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2019 – 2025

podjęta 2019-03-01 12:44:21 Formela Sabina 1
k)

k) uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/253/2013 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu

podjęta 2019-09-13 11:30:22 Ostrowski Przemysław 1
k)

k) uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej

podjęta 2019-10-22 14:44:26 Ostrowski Przemysław 1
k)

uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2020

podjęta 2019-12-16 14:41:42 Ostrowski Przemysław 2
k)

uchwała w sprawie:  ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

odrzucona 2020-02-19 15:25:47 Ostrowski Przemysław 1
k)

uchwała w sprawie Planu Odnowy miejscowości Wielki Klincz

podjęta 2020-04-22 16:32:02 Ostrowski Przemysław 2
k)

uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika przy drodze powiatowej 2201G w m.Puc

podjęta 2020-09-07 10:53:19 Ostrowski Przemysław 1
k)

uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2021, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

podjęta 2020-12-15 14:16:46 Ostrowski Przemysław 2
k)

uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2021”.

podjęta 2021-03-01 14:41:23 Ostrowski Przemysław 2
k)

uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych i członków komisji spoza Rady Gminy Kościerzyna

podjęta 2021-11-10 15:36:10 Ostrowski Przemysław 1
k)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Mariana Knutha

podjęta 2022-02-02 14:53:32 Szlagowska Sylwia 1
j)

w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

odrzucona 2018-11-22 10:55:15 Ostrowski Przemysław 1
j)

uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

podjęta 2018-12-14 12:12:08 Ostrowski Przemysław 1
j)

uchwała w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

podjęta 2019-01-18 09:14:01 Formela Sabina 1
j)

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 432, 433, 434

podjęta 2019-03-01 12:43:25 Formela Sabina 1
j)

uchwała w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Kościerzyna a Gminą Radków

podjęta 2019-03-28 14:48:44 Formela Sabina 1
j)

uchwała w sprawie: realizacji projektu „Budowa stref edukacyjno – rekreacyjnych na terenach chronionych gminy Kościerzyna”

podjęta 2019-08-01 10:21:51 Ostrowski Przemysław 1
j)

j) uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r.  dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna

podjęta 2019-09-13 11:28:54 Ostrowski Przemysław 1
j)

j) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum z siedzibą w Wielkim Klinczu

podjęta 2019-10-18 08:33:54 Ostrowski Przemysław 1
j)

uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech uczęszczającymi do żłobków na terenie Miasta Kościerzyna oraz w sprawie określenia zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Kościerzyna i zawarcia porozumienia w przedmiotowych sprawach

podjęta 2019-12-16 14:40:29 Ostrowski Przemysław 1
j)

uchwała w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok  2021

podjęta 2020-02-19 15:24:34 Ostrowski Przemysław 1
j)

uchwała w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2020

podjęta 2020-04-22 16:30:55 Ostrowski Przemysław 1
j)

uchwała w sprawie: rozpatrzenia pisma mieszkańców Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2020 r.

podjęta 2020-07-23 13:36:17 Ostrowski Przemysław 1
j)

uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi

podjęta 2020-09-04 11:36:17 Ostrowski Przemysław 1
j)

uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr IX/203/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Kościerzyna

podjęta 2020-10-23 12:52:34 Ostrowski Przemysław 1
j)

uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021

podjęta 2020-12-15 14:15:18 Ostrowski Przemysław 1
j)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie zadania dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej Mały Klincz- Kościerzyna

podjęta 2021-03-01 14:39:15 Ostrowski Przemysław 1
j)

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna, zmienionej uchwałą nr IV/272/21 z dnia 21 maja 2021 r.

podjęta 2021-11-10 15:33:59 Ostrowski Przemysław 1
j)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Tomasza Klinkosza

podjęta 2022-02-02 14:52:40 Szlagowska Sylwia 1
I/9/18

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

podjęta 2018-11-20 08:37:46 Ostrowski Przemysław 4
I/8/18

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

podjęta 2018-11-20 08:34:00 Ostrowski Przemysław 4
I/7/18

Uchwała w sprawie powołania składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji

podjęta 2018-11-20 09:11:36 Ostrowski Przemysław 1
I/6/18

Uchwała w sprawie powołania składu osobowego komisji rolnictwa

podjęta 2018-11-20 09:07:03 Ostrowski Przemysław 1
I/5/18

Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

podjęta 2018-11-20 09:00:43 Ostrowski Przemysław 1
I/4/18

Uchwała dotycząca powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

podjęta 2018-11-20 08:48:34 Ostrowski Przemysław 1
I/3/18

Uchwała w sprawie powołania składu osobowego komisji rewizyjnej 

podjęta 2018-11-20 09:03:09 Ostrowski Przemysław 1
i)

w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców Gminy Kościerzyna

podjęta 2018-11-22 10:54:00 Ostrowski Przemysław 1
i)

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2019

podjęta 2018-12-14 12:10:19 Ostrowski Przemysław 2
i)

uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

podjęta 2019-01-14 13:03:20 Formela Sabina 1
i)

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/123/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wdzydze

podjęta 2019-03-01 12:42:25 Formela Sabina 1
i)

uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana L. C.

podjęta 2019-03-28 14:47:15 Formela Sabina 1
i)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2019 roku

podjęta 2019-07-31 15:29:01 Ostrowski Przemysław 1
i)

i) uchwała w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023

podjęta 2019-09-13 11:27:31 Ostrowski Przemysław 1
i)

i) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im.Adama Mickiewicza z siedzibą w Łubianie

podjęta 2019-10-18 08:32:47 Ostrowski Przemysław 1
i)

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

podjęta 2019-11-21 12:15:59 Ostrowski Przemysław 1
i)

uchwała w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

podjęta 2019-12-16 14:38:54 Ostrowski Przemysław 2
i)

uchwała w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego w Niedamowie przy Szkole Podstawowej w Niedamowie

podjęta 2020-02-19 15:23:17 Ostrowski Przemysław 1
i)

uchwała w sprawie określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2020

podjęta 2020-04-22 16:29:55 Ostrowski Przemysław 1
i)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2020 roku

podjęta 2020-06-03 13:19:34 Ostrowski Przemysław 1
i)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Szenajda w gminie Kościerzyna

podjęta 2020-07-23 13:32:08 Ostrowski Przemysław 7
i)

uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kościerzyna i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Kościerzyna

podjęta 2020-09-04 11:34:16 Ostrowski Przemysław 4
i)

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

podjęta 2020-10-23 12:47:33 Ostrowski Przemysław 1
i)

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2021

podjęta 2020-12-15 14:13:23 Ostrowski Przemysław 2
i)

uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2022

podjęta 2021-03-01 14:38:17 Ostrowski Przemysław 1
i)

uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Kościerzyna do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – na rok 2022 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

podjęta 2021-11-10 15:32:55 Ostrowski Przemysław 1
i)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Tomasza Derry

podjęta 2022-02-02 14:51:48 Szlagowska Sylwia 1
h)

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne

podjęta 2018-11-22 10:52:36 Ostrowski Przemysław 1
h)

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kościerzyna na lata 2019-2021

podjęta 2018-12-14 12:08:23 Ostrowski Przemysław 2
h)

uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana T. W. do usunięcia naruszenia prawa

podjęta 2019-01-11 10:59:38 Formela Sabina 1
h)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dębogóry w gminie Kościerzyna

podjęta 2019-03-01 12:40:14 Formela Sabina 3
h)

uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

podjęta 2019-03-28 14:46:19 Formela Sabina 1
h)

uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

podjęta 2019-06-28 08:15:11 Ostrowski Przemysław 1
h)

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

podjęta 2019-07-31 15:27:14 Ostrowski Przemysław 1
h)

h) uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

podjęta 2019-09-13 11:24:36 Ostrowski Przemysław 1
h)

h) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki z siedzibą w Wąglikowicach

podjęta 2019-10-18 08:31:41 Ostrowski Przemysław 1
h)

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

podjęta 2019-11-21 12:15:02 Ostrowski Przemysław 1
h)

uchwała w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2019/2020.

podjęta 2019-12-16 14:37:38 Ostrowski Przemysław 1
h)

uchwała w sprawie dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kościerzyna

podjęta 2020-02-19 15:21:16 Ostrowski Przemysław 2
h)

uchwała w sprawie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na terenie Gminy Kościerzyna

podjęta 2020-04-22 16:28:45 Ostrowski Przemysław 1
h)

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

podjęta 2020-06-03 13:18:09 Ostrowski Przemysław 1
h)

uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wielki Klincz i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Wielki Klincz

podjęta 2020-09-04 11:32:31 Ostrowski Przemysław 2
h)

uchwała w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

podjęta 2020-10-23 12:46:16 Ostrowski Przemysław 1
h)

uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Kościerzyna do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – na rok 2021 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

podjęta 2020-12-15 14:12:23 Ostrowski Przemysław 1
h)

uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021.

podjęta 2021-03-01 14:37:05 Ostrowski Przemysław 1
h)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych nr 155, 163, 168, 169, 77/6, 77/4, 164, 66/6, 171 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Częstkowo w Gminie Kościerzyna

podjęta 2021-05-14 13:03:46 Ostrowski Przemysław 2
h)

uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa chodników  w miejscowości Wielki Podleś przy drodze powiatowej 2413G”

podjęta 2021-10-19 14:58:48 Ostrowski Przemysław 1
h)

uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022

podjęta 2021-11-10 15:31:43 Ostrowski Przemysław 1
h)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Bożeny Cieszyńskiej

podjęta 2022-02-02 14:50:47 Szlagowska Sylwia 1
h)

projekt uchwały w sprawie Apelu Rady Gminy Kościerzyna o poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Nr 221 na odcinku Kościerzyna – Zielenin

podjęta 2022-03-16 13:42:18 Knopik Katarzyna 1
h)

projekt uchwały w sprawie apelu dotyczącego połączenia obwodnicy m. Kościerzyna – drogi krajowej nr 20  z drogą wojewódzką nr 214 w kierunku Łeby

podjęta 2022-06-24 10:49:17 Szlagowska Sylwia 1
g)

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi Gostomie-Owśnice-Korne

podjęta 2018-11-22 10:51:29 Ostrowski Przemysław 1
g)

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023

podjęta 2018-12-14 12:06:12 Ostrowski Przemysław 2
g)

uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

podjęta 2019-01-11 10:56:52 Formela Sabina 1
g)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Częstkowo w gminie Kościerzyna

podjęta 2019-03-01 12:38:09 Formela Sabina 2
g)

uchwała w sprawie wyrażanie zgody na wykonanie projektu rozbiórki istniejącej sali gimnastycznej i projektu budowy pełnowymiarowej hali sportowej w Łubianie

podjęta 2019-03-28 14:45:23 Formela Sabina 1
g)

w sprawie zmiany uchwały nr III/32/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. o przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz w gminie Kościerzyna

podjęta 2019-05-13 13:03:17 Ostrowski Przemysław 2
g)

uchwała w sprawie: powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

podjęta 2019-06-28 08:14:15 Ostrowski Przemysław 1
g)

uchwała w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna

podjęta 2019-07-31 15:25:31 Ostrowski Przemysław 1
g)

g) uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z części miejscowości Kościerska Huta

podjęta 2019-09-13 11:23:37 Ostrowski Przemysław 2
g)

g) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II z siedzibą w Skorzewie

podjęta 2019-10-18 08:29:37 Ostrowski Przemysław 1
g)

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

podjęta 2019-11-21 12:13:21 Ostrowski Przemysław 1
g)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz w gminie Kościerzyna.

podjęta 2019-12-16 14:31:22 Ostrowski Przemysław 2
g)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Gostomie w gminie Kościerzyna

podjęta 2020-02-19 15:19:35 Ostrowski Przemysław 1
g)

uchwała w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na terenie Gminy Kościerzyna

podjęta 2020-04-22 16:27:29 Ostrowski Przemysław 1
g)

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo, obejmującego działkę nr 254/4

podjęta 2020-06-03 13:16:08 Ostrowski Przemysław 2
g)

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części działki ewidencyjnej oznaczonej nr 486/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek ewidencyjnych oznaczonych nr 85/6 i 86/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lizaki

podjęta 2020-07-23 13:07:11 Ostrowski Przemysław 10
g)

uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 486/2 w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek nr 85/6 i 86/2 w obrębie geodezyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna

podjęta 2020-09-04 11:30:04 Ostrowski Przemysław 3
g)

uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr VIII/111/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Puc w gminie Kościerzyna.

podjęta 2020-10-23 12:45:14 Ostrowski Przemysław 1
g)

uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/180/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego

podjęta 2020-12-15 14:11:18 Ostrowski Przemysław 1
g)

uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad dotyczących przyznawania diety przewodniczącemu jednostki pomocniczej

podjęta 2021-03-01 14:35:49 Ostrowski Przemysław 1
g)

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

podjęta 2021-05-14 13:02:48 Ostrowski Przemysław 1
g)

uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2021/2022.

podjęta 2021-10-15 12:23:37 Ostrowski Przemysław 1
g)

uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2022, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

podjęta 2021-11-10 15:29:41 Ostrowski Przemysław 2
g)

projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad dotyczących przyznawania diety przewodniczącemu jednostki pomocniczej

podjęta 2021-12-21 14:22:06 Knopik Katarzyna 1
g)

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu i trybu nadawania tytułu i medalu „Zasłużony dla Gminy Kościerzyna” oraz określenia wzoru medalu

podjęta 2022-02-02 14:49:44 Szlagowska Sylwia 1
g)

projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

podjęta 2022-03-15 12:18:41 Szlagowska Sylwia 1
g)

projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2022

podjęta 2022-04-13 12:04:48 Szlagowska Sylwia 1
g)

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz obejmującego działkę nr 246/6

podjęta 2022-06-24 10:48:34 Szlagowska Sylwia 1
f)

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2018 – 2025.

podjęta 2018-11-22 10:49:02 Ostrowski Przemysław 1
f)

uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

podjęta 2018-12-14 12:03:33 Ostrowski Przemysław 2
f)

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo obejmującego działkę nr 254/4

podjęta 2019-01-11 10:55:23 Formela Sabina 1
f)

uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kościerzyna, a także określenia granic ich obwodów

podjęta 2019-03-01 12:37:09 Formela Sabina 1
f)

uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kościerskiemu

podjęta 2019-03-28 14:44:24 Formela Sabina 1
f)

w sprawie zmiany uchwały nr III/34/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. o przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo w gminie Kościerzyna

podjęta 2019-05-13 13:00:19 Ostrowski Przemysław 2
f)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2019 roku

podjęta 2019-06-28 08:13:20 Ostrowski Przemysław 1
f)

uchwała w sprawie : zmiany uchwały Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna

podjęta 2019-07-31 15:24:30 Ostrowski Przemysław 1
f)

f) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 2201G w  Wielkim Klinczu”

podjęta 2019-09-13 11:21:47 Ostrowski Przemysław 1
f)

f) uchwała w sprawie: określenia zasad korzystania z przystani kajakowych w Gminie Kościerzyna

podjęta 2019-10-16 12:03:53 Ostrowski Przemysław 2
f)

uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji z Powiatem Kościerskim zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2431G na odcinku Dębogóry – Niedamowo”

podjęta 2019-11-14 09:21:08 Ostrowski Przemysław 1
f)

uchwała w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

podjęta 2019-12-16 14:28:11 Ostrowski Przemysław 1
f)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wieprznica w gminie Kościerzyna

podjęta 2020-02-19 15:16:03 Ostrowski Przemysław 2
f)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Korne w gminie Kościerzyna

podjęta 2020-06-03 13:00:41 Ostrowski Przemysław 2
f)

uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna.

podjęta 2020-07-23 12:41:31 Ostrowski Przemysław 3
f)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sarnowy w gminie Kościerzyna

podjęta 2020-09-04 11:28:32 Ostrowski Przemysław 1
f)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Czarlina w gminie Kościerzyna

podjęta 2020-10-23 12:42:39 Ostrowski Przemysław 5
f)

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wielki Klincz - uchwała Nr II/306/06 z dnia 27 marca 2006 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 63 Poz. 1313; 2. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Nowy Podleś - uchwała Nr VII/345/06 z dnia 15 września 2006 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 41 Poz. 590; 3. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wielki Podleś - uchwała Nr V/255/05 z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 97 Poz. 2027; 4. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Dębogóry - uchwała Nr VII/56/07 z dnia 31 lipca 2007 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 152 Poz. 2852, dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Nowy Podleś i Wielki Podleś w gminie Kościerzyna.

podjęta 2020-12-15 13:42:50 Ostrowski Przemysław 3
f)

uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

podjęta 2021-03-01 14:34:36 Ostrowski Przemysław 1
f)

uchwała w sprawie woli zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej ozn.nr geodez. 200/3 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn.nr godez. 200/4, położonych w miejscowości Sarnowy

podjęta 2021-04-27 10:34:33 Ostrowski Przemysław 1
f)

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna

podjęta 2021-05-14 13:01:36 Ostrowski Przemysław 1
f)

uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

podjęta 2021-09-20 14:23:13 Ostrowski Przemysław 1
f)

uchwała w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

podjęta 2021-10-15 12:22:01 Ostrowski Przemysław 1
f)

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2022

podjęta 2021-11-10 15:28:18 Ostrowski Przemysław 2
f)

projekt uchwały w sprawie zaniechania realizacji inwestycji

podjęta 2021-12-21 14:21:42 Knopik Katarzyna 1
f)

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 486/2 w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek nr 85/6 i 86/2 w obrębie geodezyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna

podjęta 2022-02-09 08:56:55 Szlagowska Sylwia 1
f)

projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2022”

podjęta 2022-03-09 15:51:13 Szlagowska Sylwia 1
f)

projekt uchwały w sprawie określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2022

podjęta 2022-04-13 11:56:17 Szlagowska Sylwia 1
f)

projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej w Wielkim Klinczu

podjęta 2022-06-24 10:47:54 Szlagowska Sylwia 1
e)

w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kościerska Huta na lata 2019-2024”

podjęta 2018-11-22 10:00:23 Ostrowski Przemysław 2
e)

uchwała w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Kościerzyna

podjęta 2019-01-11 10:50:56 Formela Sabina 1
e)

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/245/2017 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego  oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościerzyna

podjęta 2019-03-01 12:36:10 Formela Sabina 1
e)

uchwała w sprawie wyrażanie woli przystąpienia Gminy Kościerzyna do wspólnej realizacji wraz z Powiatem Kościerskim zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1931G na odcinku od km 0+570 do km 5+770 i przebudowa drogi gminnej nr ew. 187159G na odcinku 3,9 km”

podjęta 2019-03-28 14:43:02 Formela Sabina 1
e)

w sprawie: wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2019

podjęta 2019-05-06 14:50:45 Ostrowski Przemysław 1
e)

uchwała w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Kłobuczyno

podjęta 2019-05-23 10:56:18 Ostrowski Przemysław 23
e)

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

podjęta 2019-06-28 08:12:25 Ostrowski Przemysław 1
e)

uchwała w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

podjęta 2019-07-31 15:23:31 Ostrowski Przemysław 1
e)

e) uchwała w sprawie opłaty miejscowej

podjęta 2019-09-13 11:19:46 Ostrowski Przemysław 1
e)

e) uchwała w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

podjęta 2019-10-16 12:02:06 Ostrowski Przemysław 2
e)

uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

podjęta 2019-11-14 09:19:02 Ostrowski Przemysław 1
e)

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

podjęta 2019-12-16 14:26:46 Ostrowski Przemysław 1
e)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Lizaki w gminie Kościerzyna

podjęta 2020-02-19 15:10:00 Ostrowski Przemysław 2
e)

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 432, 433, 434

podjęta 2020-04-22 15:58:09 Ostrowski Przemysław 9
e)

uchwała w sprawie uczczenia 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce

podjęta 2020-06-03 12:58:41 Ostrowski Przemysław 1
e)

uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Klincz

podjęta 2020-07-23 12:37:19 Ostrowski Przemysław 2
e)

uchwała w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Kościerzyna

podjęta 2020-09-04 11:27:31 Ostrowski Przemysław 1
e)

uchwała w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

podjęta 2020-10-02 13:04:27 Ostrowski Przemysław 1
e)

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna

podjęta 2021-03-01 14:33:30 Ostrowski Przemysław 1
e)

uchwała w sprawie zmiany uchwały XIV/237/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2021

podjęta 2021-04-21 14:50:58 Ostrowski Przemysław 2
e)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 roku

podjęta 2021-05-14 13:00:37 Ostrowski Przemysław 1
e)

uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Skorzewo

podjęta 2021-06-24 10:56:18 Ostrowski Przemysław 2
e)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT Kościerzyna

podjęta 2021-09-16 09:21:24 Ostrowski Przemysław 1
e)

uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/103/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej

podjęta 2021-10-15 12:20:59 Ostrowski Przemysław 1
e)

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

podjęta 2021-11-10 15:26:44 Ostrowski Przemysław 2
e)

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2404G w miejscowości Nowa Kiszewa wraz z chodnikiem”

podjęta 2021-12-07 14:46:10 Knopik Katarzyna 1
e)

projekt uchwały w sprawie poboru  w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

podjęta 2021-12-21 14:20:22 Knopik Katarzyna 1
e)

projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębów geodezyjnych Gostomie, Częstkowo i Korne

podjęta 2022-02-02 14:14:08 Szlagowska Sylwia 1
e)

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Kościerzyna

podjęta 2022-03-09 15:47:40 Szlagowska Sylwia 1
e)

projekt uchwały w sprawie zniesienia zarejestrowanych form ochrony przyrody tj. pomników przyrody położonych na terenie gminy Kościerzyna

podjęta 2022-04-13 11:55:24 Szlagowska Sylwia 1
e)

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Mały Klincz na lata 2022-2027”

podjęta 2022-04-28 14:43:22 Szlagowska Sylwia 1
e)

projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu

podjęta 2022-06-24 10:47:13 Szlagowska Sylwia 1
e)

e) projekt uchwały ws. zniesienia zarejestrowanych form ochrony przyrody tj. pomników przyrody położonych na terenie gminy Kościerzyna

podjęta 2022-07-20 11:21:28 Knopik Katarzyna 2
d)

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

podjęta 2018-12-14 11:48:39 Ostrowski Przemysław 12
d)

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

podjęta 2019-01-11 10:49:07 Formela Sabina 1
d)

uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Niedamowie przy Szkole Podstawowej w Niedamowie

podjęta 2019-03-01 12:35:15 Formela Sabina 1
d)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

podjęta 2019-03-28 14:41:45 Formela Sabina 1
d)

w sprawie: określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2019

podjęta 2019-05-06 14:49:45 Ostrowski Przemysław 1
d)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

podjęta 2019-05-23 10:52:29 Ostrowski Przemysław 7
d)

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części działki ewidencyjnej oznaczonej nr 486/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek ewidencyjnych oznaczonych nr 85/6 i 86/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lizaki.

podjęta 2019-07-31 15:21:47 Ostrowski Przemysław 2
d)

d) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2020 rok

podjęta 2019-09-13 11:18:10 Ostrowski Przemysław 1
d)

d) uchwała w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

podjęta 2019-10-16 12:00:56 Ostrowski Przemysław 1
d)

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/388/18 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sarnowy

podjęta 2019-11-14 09:17:28 Ostrowski Przemysław 1
d)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

podjęta 2019-12-16 14:25:04 Ostrowski Przemysław 1
d)

uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi

podjęta 2020-01-23 12:23:45 Ostrowski Przemysław 1
d)

uchwała w sprawie zmiany  budżetu  gminy  na  2020 rok

podjęta 2020-02-19 15:08:17 Ostrowski Przemysław 1
d)

uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego

podjęta 2020-05-15 11:46:01 Ostrowski Przemysław 1
d)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

podjęta 2020-06-03 12:57:08 Ostrowski Przemysław 1
d)

uchwała w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021.

podjęta 2020-07-23 12:35:56 Ostrowski Przemysław 1
d)

uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/103/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej

podjęta 2020-09-04 11:26:28 Ostrowski Przemysław 1
d)

uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 2404 G w m. Nowa Kiszewa

podjęta 2020-10-23 12:40:00 Ostrowski Przemysław 1
d)

uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wielki Klincz.

podjęta 2020-11-27 08:57:30 Ostrowski Przemysław 3
d)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Rotembark w gminie Kościerzyna

podjęta 2020-12-15 13:36:00 Ostrowski Przemysław 1
d)

uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kościerzyna  do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kaszubskie Żagle Wiedzy”

podjęta 2021-01-20 10:30:17 Ostrowski Przemysław 1
d)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie Kościerzyna

podjęta 2021-03-01 14:32:02 Ostrowski Przemysław 1
d)

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

podjęta 2021-04-21 14:48:28 Ostrowski Przemysław 5
d)

uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o wysokości dochodów

podjęta 2021-05-14 12:59:38 Ostrowski Przemysław 1
d)

uchwała w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna na rok szkolny 2021/2022.

podjęta 2021-06-24 10:55:22 Ostrowski Przemysław 1
d)

uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

podjęta 2021-09-14 13:07:34 Ostrowski Przemysław 1
d)

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

podjęta 2021-10-15 12:19:53 Ostrowski Przemysław 1
d)

uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/34/15 z dnia 16 kwietnia 2015r. o przystąpienie do sporządzenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo w gminie Kościerzyna 

podjęta 2021-11-10 15:20:56 Ostrowski Przemysław 2
d)

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2201G w miejscowości Puc wraz z chodnikiem”

podjęta 2021-12-07 14:45:21 Knopik Katarzyna 1
d)

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

podjęta 2021-12-21 14:19:51 Knopik Katarzyna 1
d)

projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach

podjęta 2022-02-02 14:10:56 Szlagowska Sylwia 1
d)

projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna

podjęta 2022-03-09 15:46:55 Szlagowska Sylwia 1
d)

projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2021/2022

podjęta 2022-04-13 11:54:38 Szlagowska Sylwia 1
d)

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Puc na lata 2022-2027”

podjęta 2022-04-28 14:42:09 Szlagowska Sylwia 1
d)

projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2022/2023

podjęta 2022-06-24 10:46:31 Szlagowska Sylwia 1
d)

d) projekt uchwały ws. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu w Nowym Klinczu

podjęta 2022-07-20 11:20:45 Knopik Katarzyna 1
c)

w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/188/02 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie określenia na terenie Gminy Kościerzyna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości pow.4.5% alkoholu

podjęta 2018-11-22 09:43:52 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

podjęta 2018-12-14 11:39:08 Ostrowski Przemysław 4
c)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

podjęta 2019-01-10 11:30:08 Formela Sabina 1
c)

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

podjęta 2019-03-01 12:34:12 Formela Sabina 1
c)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

podjęta 2019-04-02 09:53:32 Formela Sabina 1
c)

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jezioro Drzędno”

podjęta 2019-05-06 14:47:56 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

podjęta 2019-05-23 10:51:10 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kościerzyna

podjęta 2019-06-27 15:23:45 Ostrowski Przemysław 2
c)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo

podjęta 2019-07-31 15:17:22 Ostrowski Przemysław 5
c)

c) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

podjęta 2019-09-13 11:16:19 Ostrowski Przemysław 1
c)

c) uchwała w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały lub posiadają na terenie Gminy Kościerzyna.

podjęta 2019-10-16 11:59:48 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Loryniec w gminie Kościerzyna

podjęta 2019-11-14 09:15:09 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

podjęta 2019-12-16 14:23:50 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

podjęta 2020-01-23 12:22:39 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie  zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

podjęta 2020-02-19 15:06:51 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn.,,Przebudowa drogi powiatowej 2413G na odcinku Dębogóry – Niedamowo”

podjęta 2020-05-15 11:44:45 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

podjęta 2020-06-03 12:55:56 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z części nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Klincz, gmina Kościerzyna

podjęta 2020-07-23 12:34:47 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

podjęta 2020-09-04 11:25:36 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

podjęta 2020-10-02 13:01:45 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

podjęta 2020-10-23 12:39:04 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie zmiany porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kościerzyna i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Kościerzyna

podjęta 2020-11-27 08:56:21 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

podjęta 2020-12-15 13:33:40 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części
obrębów geodezyjnych Gostomie, Częstkowo i Korne

podjęta 2021-01-15 11:19:36 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zapłaty wierzytelności wobec Mazury PTTK Spółka z o.o. z tytułu użytkowania wieczystego

podjęta 2021-04-21 14:46:59 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie wyrażenia woli nabycia udziałów w spółce LUBEKO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubianie

podjęta 2021-05-14 12:58:35 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 roku

podjęta 2021-06-24 10:54:17 Ostrowski Przemysław 2
c)

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna.

podjęta 2021-08-03 12:52:51 Czaja Agnieszka 4
c)

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Niedamowo, obejmującego działki nr 432, 433, 434

podjęta 2021-09-14 13:03:57 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

podjęta 2021-10-15 12:18:42 Ostrowski Przemysław 1
c)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz

podjęta 2021-11-10 15:24:00 Ostrowski Przemysław 4
c)

projekt uchwały ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Skorzewo

podjęta 2021-12-01 13:31:01 Knopik Katarzyna 5
c)

projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna na lata 2022-2029

podjęta 2021-12-21 14:19:26 Knopik Katarzyna 1
c)

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/396/18 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kłobuczynie przy Szkole Podstawowej w Kaliskach

podjęta 2022-02-02 14:08:05 Szlagowska Sylwia 1
c)

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na lata 2022-2023

podjęta 2022-03-09 15:45:12 Szlagowska Sylwia 1
c)

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2025” dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna

podjęta 2022-04-13 11:53:41 Szlagowska Sylwia 1
c)

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kłobuczyno na lata 2022-2027”

podjęta 2022-04-28 14:41:09 Szlagowska Sylwia 1
c)

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Pomorze sp. z o.o. z siedzibą w Malborku

podjęta 2022-06-24 10:44:27 Szlagowska Sylwia 1
c)

c) projekt uchwały ws. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna

podjęta 2022-07-20 11:19:27 Knopik Katarzyna 1
b)

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna

podjęta 2018-11-22 09:39:40 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

podjęta 2018-12-14 11:07:15 Ostrowski Przemysław 5
b)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna

podjęta 2018-12-21 08:17:08 Ostrowski Przemysław 5
b)

uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejącego budynku szkolnego i budowa nowego budynku szkolnego na terenie dz.66/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, Gmina Kościerzyna”

podjęta 2019-01-11 09:51:25 Formela Sabina 1
b)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

podjęta 2019-03-01 12:29:27 Formela Sabina 1
b)

uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/434/18 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu grantowego z Programu „Ja w internecie”

podjęta 2019-04-03 14:53:56 Formela Sabina 1
b)

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

podjęta 2019-05-06 14:45:08 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2018

podjęta 2019-05-23 10:47:39 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz w gminie Kościerzyna.

podjęta 2019-06-27 15:20:17 Ostrowski Przemysław 3
b)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz

podjęta 2019-07-31 15:10:49 Ostrowski Przemysław 4
b)

b) uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

podjęta 2019-09-13 11:14:23 Ostrowski Przemysław 2
b)

b) uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

podjęta 2019-10-16 11:58:05 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

podjęta 2019-11-14 09:14:10 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

podjęta 2019-12-16 14:20:11 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kościerzyna Wybudowanie w gminie Kościerzyna

podjęta 2020-01-23 12:20:16 Ostrowski Przemysław 2
b)

uchwała w sprawie wyrażanie zgody na przystąpienia do realizacji zadania  „100 łodzi na 100 lecie powrotu Pomorza do Macierzy” w ramach Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”

podjęta 2020-02-19 15:05:28 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2020”.

podjęta 2020-03-24 11:49:29 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IX/193/16 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Korne

podjęta 2020-05-15 11:43:18 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2019

podjęta 2020-06-03 12:54:25 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kościerzyna zadania z zakresu właściwości Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części obrębu geodezyjnego nr 01, z części obrębu geodezyjnego nr 03 i z części obrębu geodezyjnego nr 10, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i zawarcia w tym zakresie stosownego porozumienia

podjęta 2020-07-23 12:33:13 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2021 rok

podjęta 2020-09-04 11:24:26 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

podjęta 2020-10-02 13:00:32 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

podjęta 2020-10-23 12:37:31 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie: powołania Rady Seniorów Gminy Kościerzyna i nadania statutu

podjęta 2020-11-19 13:41:02 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2029

podjęta 2020-12-15 13:32:53 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

podjęta 2021-01-15 11:17:12 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

podjęta 2021-03-01 14:29:00 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024” „Lubeko sp. z o.o.” z siedzibą w Łubianie.

podjęta 2021-04-21 13:45:49 Ostrowski Przemysław 2
b)

uchwała w sprawie nadania Statutu Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna

podjęta 2021-05-14 12:56:52 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie przejęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy, wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna

podjęta 2021-06-24 10:50:30 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 roku

podjęta 2021-08-02 09:46:13 Knopik Katarzyna 1
b)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

podjęta 2021-09-14 13:00:05 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

podjęta 2021-10-15 12:17:47 Ostrowski Przemysław 1
b)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana

podjęta 2021-11-10 15:17:59 Ostrowski Przemysław 4
b)

projekt uchwały ws. zmiany budżetu gminy na 2021 rok

podjęta 2021-12-01 13:29:13 Knopik Katarzyna 1
b)

projekt uchwały zmiany budżetu gminy na 2021 rok

podjęta 2021-12-21 14:19:12 Knopik Katarzyna 1
b)

projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

podjęta 2021-12-29 14:06:09 Szlagowska Sylwia 1
b)

projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2022 – 2028

podjęta 2022-02-02 14:04:47 Szlagowska Sylwia 1
b)

projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2029

podjęta 2022-03-09 15:44:18 Szlagowska Sylwia 1
b)

projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej przez Gminę Kościerzyna obywatelom Ukrainy

podjęta 2022-04-13 11:51:50 Szlagowska Sylwia 1
b)

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

podjęta 2022-04-28 14:39:37 Szlagowska Sylwia 1
b)

projekt uchwały w sprawie zmiany WPF

podjęta 2022-06-24 10:43:31 Szlagowska Sylwia 1
b)

b) projekt uchwały ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

podjęta 2022-07-20 11:18:36 Knopik Katarzyna 1
a)

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

podjęta 2018-11-22 09:34:41 Ostrowski Przemysław 5
a)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

podjęta 2018-12-14 10:59:28 Ostrowski Przemysław 4
a)

uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

podjęta 2018-12-21 08:15:33 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 2201G w Wielkim Klinczu”

podjęta 2019-01-11 09:49:33 Formela Sabina 1
a)

uchwała w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

podjęta 2019-03-01 12:11:48 Formela Sabina 1
a)

uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

podjęta 2019-03-28 14:39:28 Formela Sabina 1
a)

w sprawie: rozwiązania spółki „GOSEKO” sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie - Starym Nadleśnictwie

podjęta 2019-05-06 14:35:58 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie: udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kościerzyna

podjęta 2019-05-23 10:42:05 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

podjęta 2019-06-27 15:14:09 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana

podjęta 2019-07-31 14:53:10 Ostrowski Przemysław 4
a)

a) uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

podjęta 2019-09-13 11:10:21 Ostrowski Przemysław 2
a)

a) uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

podjęta 2019-10-16 11:56:00 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

podjęta 2019-11-14 09:12:27 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

podjęta 2019-12-16 14:18:38 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie  zmiany budżetu na 2020 rok

podjęta 2020-01-23 12:18:45 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

podjęta 2020-02-19 14:56:27 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

podjęta 2020-03-04 15:34:23 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

podjęta 2020-03-24 11:48:05 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2020 r

podjęta 2020-04-22 15:43:46 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie zmiany  budżetu  gminy  na  2020 rok.

podjęta 2020-05-15 11:41:33 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kościerzyna

podjęta 2020-06-03 12:52:46 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

podjęta 2020-07-23 12:30:43 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

podjęta 2020-09-04 11:21:31 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

podjęta 2020-10-09 08:09:00 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

podjęta 2020-10-29 11:54:03 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

podjęta 2020-11-20 11:33:22 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łubiana

podjęta 2020-12-03 14:46:45 Ostrowski Przemysław 3
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

podjęta 2020-12-15 13:23:55 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

podjęta 2020-12-29 10:44:55 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

podjęta 2021-01-15 11:15:58 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

podjęta 2021-03-01 14:27:45 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

podjęta 2021-04-21 13:44:46 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

podjęta 2021-05-14 12:55:38 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

podjęta 2021-06-24 10:48:50 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie określenia zasad i trybu finansowania kosztów odbioru i utylizacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Kościerzyna

podjęta 2021-08-02 14:24:21 Knopik Katarzyna 1
a)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

podjęta 2021-09-14 12:58:26 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

podjęta 2021-10-15 12:16:53 Ostrowski Przemysław 1
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

podjęta 2021-11-10 15:16:31 Ostrowski Przemysław 1
a)

projekt uchwały ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

podjęta 2021-12-01 13:27:13 Knopik Katarzyna 1
a)

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna 

podjęta 2021-12-21 14:18:36 Knopik Katarzyna 1
a)

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

podjęta 2021-12-29 14:05:02 Szlagowska Sylwia 1
a)

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

podjęta 2022-02-02 14:01:25 Szlagowska Sylwia 1
a)

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

podjęta 2022-03-09 15:42:30 Szlagowska Sylwia 1
a)

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

podjęta 2022-04-13 12:40:00 Szlagowska Sylwia 1
a)

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

podjęta 2022-04-28 13:55:55 Szlagowska Sylwia 1
a)

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

podjęta 2022-06-24 10:42:28 Szlagowska Sylwia 1
a)

a) projekt uchwały ws. zmiany budżetu gminy na 2022 rok

podjęta 2022-07-20 11:17:59 Knopik Katarzyna 2
7f

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

podjęta 2022-05-25 14:38:48 Szlagowska Sylwia 1
7e

projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Kościerzyna, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

podjęta 2022-05-20 11:04:59 Szlagowska Sylwia 1
7d

projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna

podjęta 2022-05-20 11:01:36 Szlagowska Sylwia 1
7c

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 486/2 w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek nr 85/6 i 86/2 w obrębie geodezyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna

podjęta 2022-05-20 11:00:36 Szlagowska Sylwia 1
7b

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielki Klincz

podjęta 2022-05-20 10:59:52 Szlagowska Sylwia 1
7a

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

podjęta 2022-05-20 10:59:03 Szlagowska Sylwia 1
6e

uchwała ws. zmiany budżetu gminy na 2021 rok

podjęta 2021-06-09 14:02:47 Knopik Katarzyna 1
6d

uchwała ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2402G w miejscowości Loryniec”

podjęta 2021-06-09 14:01:39 Knopik Katarzyna 1
6d

projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

podjęta 2022-05-19 11:46:00 Szlagowska Sylwia 1
6c

uchwała ws. zatwierdzenia wniosku o wsparcie  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

podjęta 2021-06-02 11:03:44 Knopik Katarzyna 1
6b

uchwała ws. wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Pomorze” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

podjęta 2021-06-02 11:03:05 Knopik Katarzyna 1
6a

uchwała ws. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 roku

podjęta 2021-06-02 10:54:15 Knopik Katarzyna 1
5f

uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2020

podjęta 2021-06-02 10:44:21 Knopik Katarzyna 1
5e

uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

podjęta 2021-06-02 10:42:54 Knopik Katarzyna 1
5c

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2021

podjęta 2022-05-19 11:44:35 Szlagowska Sylwia 1
4c

uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościerzyna wotum zaufania

podjęta 2021-06-02 10:41:45 Knopik Katarzyna 1
4c

projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kościerzyna

podjęta 2022-05-18 11:48:17 Szlagowska Sylwia 1