loading-img
Głosowanie
Przewodniczący: Bober Andrzej
Sesja: Sesja Rady Gminy
Głosowanie numer:a)
Tekst głosowania:Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaPorządek obrad:
  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr II/18 z Sesji Rady Gminy Kościerzyna.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany WPF na 2018 rok

b) zmiany budżetu na 2018 rok

c) uchwalenia WPF na lata 2019-2023

d) uchwalenia budżetu na 2019 rok

f) zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

g) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2023

h) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kościerzyna na lata 2019-2021

i) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2019

j) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

k) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

l) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

m) Apelu Rady Gminy Kościerzyna do Samorządu Województwa Pomorskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa dróg wojewódzkich.

n) Apelu Rady Gminy Kościerzyna o poprawę bezpieczeństwa drogi krajowej nr 20 na odcinku Kościerzyna - Korne.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.


Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Głosowania w sesji: Sesja Rady Gminy
NumerOpisRodzajStatusWynik
a) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Zwykła zakończone pozytywny
b) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

Zwykła zakończone pozytywny
c) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Zwykła zakończone pozytywny
d) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

Zwykła zakończone pozytywny
f) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

Zwykła zakończone pozytywny
g) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023

Zwykła zakończone pozytywny
h) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kościerzyna na lata 2019-2021

Zwykła zakończone pozytywny
i) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2019

Zwykła zakończone pozytywny
j) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Zwykła zakończone pozytywny
k) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Zwykła zakończone pozytywny
l) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Zwykła zakończone pozytywny
m) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: Apelu Rady Gminy Kościerzyna do Samorządu Województwa Pomorskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa stanu dróg wojewódzkich

Zwykła zakończone pozytywny
n) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: Apelu Rady Gminy Kościerzyna o poprawę bezpieczeństwa stanu drogi krajowej Nr 20 na odcinku Kościerzyna - Korne

Zwykła zakończone pozytywny
o) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/161/2016 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna

Zwykła zakończone pozytywny
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje