loading-img
Szczegóły sesji
Numer III/18
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2018-12-21
Godzina 09:00:00
Miejsce Sala posiedzeń UG Kościerzyna
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek
  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr II/18 z Sesji Rady Gminy Kościerzyna.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany WPF na 2018 rok

b) zmiany budżetu na 2018 rok

c) uchwalenia WPF na lata 2019-2023

d) uchwalenia budżetu na 2019 rok

f) zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

g) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2023

h) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kościerzyna na lata 2019-2021

i) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2019

j) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

k) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

l) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

m) Apelu Rady Gminy Kościerzyna do Samorządu Województwa Pomorskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa dróg wojewódzkich.

n) Apelu Rady Gminy Kościerzyna o poprawę bezpieczeństwa drogi krajowej nr 20 na odcinku Kościerzyna - Korne.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

b)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

c)

uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

d)

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

f)

uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

g)

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023

h)

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kościerzyna na lata 2019-2021

i)

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2019

j)

uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

k)

uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

l)

uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

m)

uchwała w sprawie: Apelu Rady Gminy Kościerzyna do Samorządu Województwa Pomorskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa stanu dróg wojewódzkich

n)

uchwała w sprawie: Apelu Rady Gminy Kościerzyna o poprawę bezpieczeństwa stanu drogi krajowej Nr 20 na odcinku Kościerzyna - Korne

o)

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/161/2016 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna

Transmisje wideoGłosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-12-21 09:45:50 TAK
Bober Andrzej 2018-12-21 09:45:57 TAK
Bober Tadeusz 2018-12-21 09:42:29 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-12-21 09:45:35 TAK
Dera Robert 2018-12-21 09:45:53 TAK
Jakubek Wiesław 2018-12-21 09:45:50 TAK
Jankowski Piotr 2018-12-21 09:45:45 TAK
Kwidziński Piotr 2018-12-21 09:45:42 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-12-21 09:36:31 TAK
Miszczak Andrzej 2018-12-21 09:45:55 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2018-12-21 09:45:44 TAK
Szczepańska Danuta 2018-12-21 09:45:49 TAK
Wysiecki Karol 2018-12-21 09:45:49 TAK
Żurek Marcin 2018-12-21 09:45:52 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-12-21 09:49:55 TAK
Bober Andrzej 2018-12-21 09:49:58 TAK
Bober Tadeusz 2018-12-21 09:49:57 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-12-21 09:49:57 TAK
Dera Robert 2018-12-21 09:50:03 TAK
Jakubek Wiesław 2018-12-21 09:50:02 TAK
Jankowski Piotr 2018-12-21 09:50:01 TAK
Kwidziński Piotr 2018-12-21 09:50:01 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-12-21 09:50:00 TAK
Miszczak Andrzej 2018-12-21 09:50:00 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2018-12-21 09:49:59 TAK
Szczepańska Danuta 2018-12-21 09:50:01 TAK
Wysiecki Karol 2018-12-21 09:49:56 TAK
Żurek Marcin 2018-12-21 09:49:55 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-12-21 09:51:32 TAK
Bober Andrzej 2018-12-21 09:51:27 TAK
Bober Tadeusz 2018-12-21 09:51:32 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-12-21 09:51:28 TAK
Dera Robert 2018-12-21 09:51:33 TAK
Jakubek Wiesław 2018-12-21 09:51:31 TAK
Jankowski Piotr 2018-12-21 09:51:34 TAK
Kwidziński Piotr 2018-12-21 09:51:31 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-12-21 09:51:33 TAK
Miszczak Andrzej 2018-12-21 09:51:31 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2018-12-21 09:51:30 TAK
Szczepańska Danuta 2018-12-21 09:51:32 TAK
Wysiecki Karol 2018-12-21 09:51:32 TAK
Żurek Marcin 2018-12-21 09:51:37 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-12-21 10:12:58 TAK
Bober Andrzej 2018-12-21 10:12:24 TAK
Bober Tadeusz 2018-12-21 10:12:26 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-12-21 10:13:00 TAK
Dera Robert 2018-12-21 10:12:49 TAK
Jakubek Wiesław 2018-12-21 10:12:28 TAK
Jankowski Piotr 2018-12-21 10:12:40 TAK
Kwidziński Piotr 2018-12-21 10:12:31 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-12-21 10:12:23 TAK
Miszczak Andrzej 2018-12-21 10:12:22 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2018-12-21 10:12:24 TAK
Szczepańska Danuta 2018-12-21 10:12:28 TAK
Wysiecki Karol 2018-12-21 10:12:28 TAK
Żurek Marcin 2018-12-21 10:12:32 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu SpecjalnegoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-12-21 10:16:34 TAK
Bober Andrzej 2018-12-21 10:16:35 TAK
Bober Tadeusz 2018-12-21 10:16:35 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-12-21 10:16:38 TAK
Dera Robert 2018-12-21 10:16:39 TAK
Jakubek Wiesław 2018-12-21 10:16:34 TAK
Jankowski Piotr 2018-12-21 10:16:37 TAK
Kwidziński Piotr 2018-12-21 10:16:35 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-12-21 10:16:33 TAK
Miszczak Andrzej 2018-12-21 10:16:32 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2018-12-21 10:16:35 TAK
Szczepańska Danuta 2018-12-21 10:16:36 TAK
Wysiecki Karol 2018-12-21 10:16:44 TAK
Żurek Marcin 2018-12-21 10:16:30 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-12-21 10:19:12 TAK
Bober Andrzej 2018-12-21 10:19:14 TAK
Bober Tadeusz 2018-12-21 10:19:14 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-12-21 10:19:10 TAK
Dera Robert 2018-12-21 10:19:10 TAK
Jakubek Wiesław 2018-12-21 10:19:13 TAK
Jankowski Piotr 2018-12-21 10:19:11 TAK
Kwidziński Piotr 2018-12-21 10:19:16 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-12-21 10:19:16 TAK
Miszczak Andrzej 2018-12-21 10:19:12 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2018-12-21 10:19:12 TAK
Szczepańska Danuta 2018-12-21 10:19:15 TAK
Wysiecki Karol 2018-12-21 10:19:11 TAK
Żurek Marcin 2018-12-21 10:19:16 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kościerzyna na lata 2019-2021

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kościerzyna na lata 2019-2021Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-12-21 10:20:55 TAK
Bober Andrzej 2018-12-21 10:20:55 TAK
Bober Tadeusz 2018-12-21 10:21:02 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-12-21 10:20:57 TAK
Dera Robert 2018-12-21 10:20:58 TAK
Jakubek Wiesław 2018-12-21 10:20:58 TAK
Jankowski Piotr 2018-12-21 10:20:57 TAK
Kwidziński Piotr 2018-12-21 10:21:34 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-12-21 10:20:56 TAK
Miszczak Andrzej 2018-12-21 10:20:55 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2018-12-21 10:20:53 TAK
Szczepańska Danuta 2018-12-21 10:20:58 TAK
Wysiecki Karol 2018-12-21 10:20:58 TAK
Żurek Marcin 2018-12-21 10:20:58 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2019

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2019Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-12-21 10:46:22 NIE
Bober Andrzej 2018-12-21 10:46:08 TAK
Bober Tadeusz 2018-12-21 10:46:06 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-12-21 10:45:56 TAK
Dera Robert 2018-12-21 10:46:05 TAK
Jakubek Wiesław 2018-12-21 10:46:08 TAK
Jankowski Piotr 2018-12-21 10:46:03 TAK
Kwidziński Piotr 2018-12-21 10:46:04 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-12-21 10:46:00 TAK
Miszczak Andrzej 2018-12-21 10:46:03 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2018-12-21 10:46:18 TAK
Szczepańska Danuta 2018-12-21 10:46:07 TAK
Wysiecki Karol 2018-12-21 10:46:05 TAK
Żurek Marcin 2018-12-21 10:46:39 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-12-21 10:48:36 TAK
Bober Andrzej 2018-12-21 10:48:53 TAK
Bober Tadeusz 2018-12-21 10:48:38 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-12-21 10:48:38 TAK
Dera Robert 2018-12-21 10:48:41 TAK
Jakubek Wiesław 2018-12-21 10:48:38 TAK
Jankowski Piotr 2018-12-21 10:48:37 TAK
Kwidziński Piotr 2018-12-21 10:48:38 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-12-21 10:48:33 TAK
Miszczak Andrzej 2018-12-21 10:48:36 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2018-12-21 10:48:35 TAK
Szczepańska Danuta 2018-12-21 10:48:38 TAK
Wysiecki Karol 2018-12-21 10:48:40 TAK
Żurek Marcin 2018-12-21 10:48:33 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-12-21 10:50:00 TAK
Bober Andrzej 2018-12-21 10:50:03 TAK
Bober Tadeusz 2018-12-21 10:50:05 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-12-21 10:50:04 TAK
Dera Robert 2018-12-21 10:50:06 TAK
Jakubek Wiesław 2018-12-21 10:50:07 TAK
Jankowski Piotr 2018-12-21 10:50:10 TAK
Kwidziński Piotr 2018-12-21 10:50:04 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-12-21 10:50:02 TAK
Miszczak Andrzej 2018-12-21 10:50:01 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2018-12-21 10:50:01 TAK
Szczepańska Danuta 2018-12-21 10:50:06 TAK
Wysiecki Karol 2018-12-21 10:50:05 TAK
Żurek Marcin 2018-12-21 10:50:15 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-12-21 10:51:00 TAK
Bober Andrzej 2018-12-21 10:51:04 TAK
Bober Tadeusz 2018-12-21 10:51:02 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-12-21 10:51:07 TAK
Dera Robert 2018-12-21 10:51:02 TAK
Jakubek Wiesław 2018-12-21 10:51:00 TAK
Jankowski Piotr 2018-12-21 10:51:05 TAK
Kwidziński Piotr 2018-12-21 10:51:07 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-12-21 10:51:02 TAK
Miszczak Andrzej 2018-12-21 10:51:00 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2018-12-21 10:51:00 TAK
Szczepańska Danuta 2018-12-21 10:51:06 TAK
Wysiecki Karol 2018-12-21 10:51:03 TAK
Żurek Marcin 2018-12-21 10:51:03 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: Apelu Rady Gminy Kościerzyna do Samorządu Województwa Pomorskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa stanu dróg wojewódzkich

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: Apelu Rady Gminy Kościerzyna do Samorządu Województwa Pomorskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa stanu dróg wojewódzkichUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-12-21 11:03:29 TAK
Bober Andrzej 2018-12-21 11:03:30 TAK
Bober Tadeusz 2018-12-21 11:03:32 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-12-21 11:03:28 TAK
Dera Robert 2018-12-21 11:03:33 TAK
Jakubek Wiesław 2018-12-21 11:03:31 TAK
Jankowski Piotr 2018-12-21 11:03:36 TAK
Kwidziński Piotr 2018-12-21 11:03:28 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-12-21 11:03:40 TAK
Miszczak Andrzej 2018-12-21 11:03:25 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2018-12-21 11:03:31 TAK
Szczepańska Danuta 2018-12-21 11:03:33 TAK
Wysiecki Karol 2018-12-21 11:03:29 TAK
Żurek Marcin 2018-12-21 11:04:00 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: Apelu Rady Gminy Kościerzyna o poprawę bezpieczeństwa stanu drogi krajowej Nr 20 na odcinku Kościerzyna - Korne

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: Apelu Rady Gminy Kościerzyna o poprawę bezpieczeństwa stanu drogi krajowej Nr 20 na odcinku Kościerzyna - KorneUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-12-21 11:04:48 TAK
Bober Andrzej 2018-12-21 11:04:43 TAK
Bober Tadeusz 2018-12-21 11:04:47 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-12-21 11:04:46 TAK
Dera Robert 2018-12-21 11:04:47 TAK
Jakubek Wiesław 2018-12-21 11:04:48 TAK
Jankowski Piotr 2018-12-21 11:04:51 TAK
Kwidziński Piotr 2018-12-21 11:04:54 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-12-21 11:04:43 TAK
Miszczak Andrzej 2018-12-21 11:04:44 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2018-12-21 11:04:50 TAK
Szczepańska Danuta 2018-12-21 11:04:49 TAK
Wysiecki Karol 2018-12-21 11:04:46 TAK
Żurek Marcin 2018-12-21 11:04:45 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/161/2016 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/161/2016 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-12-21 11:06:53 TAK
Bober Andrzej 2018-12-21 11:06:50 TAK
Bober Tadeusz 2018-12-21 11:06:58 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-12-21 11:06:51 TAK
Dera Robert 2018-12-21 11:06:56 TAK
Jakubek Wiesław 2018-12-21 11:06:56 TAK
Jankowski Piotr 2018-12-21 11:06:55 TAK
Kwidziński Piotr 2018-12-21 11:06:52 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-12-21 11:06:52 TAK
Miszczak Andrzej 2018-12-21 11:07:09 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2018-12-21 11:06:49 TAK
Szczepańska Danuta 2018-12-21 11:06:53 TAK
Wysiecki Karol 2018-12-21 11:06:56 TAK
Żurek Marcin 2018-12-21 11:06:54 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje