loading-img
Szczegóły sesji
Numer II/19
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2019-03-11
Godzina 12:00:00
Miejsce Sala posiedzeń UG Kościerzyna
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Zatwierdzenie protokołu Nr I/19 z Sesji Rady Gminy Kościerzyna.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna,

c) zmiany budżetu na 2019 rok,

d) utworzenia Punktu Przedszkolnego w Niedamowie przy Szkole Podstawowej w Niedamowie,

e) zmiany uchwały Nr II/245/2017 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnegooraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościerzyna,

f) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kościerzyna, a także określenia granic ich obwodów,

g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Częstkowo w gminie Kościerzyna,

h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dębogóry w gminie Kościerzyna,

i) zmiany uchwały Nr II/123/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wdzydze,

j) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 432, 433, 434,

k) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2019 – 2025,

l) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2020,

m) nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaliska Kościerskie,

n) apelu Rady Gminy Kościerzyna o zapewnienie finansowania Oddziału Onkologii Klinicznej i Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie.

5. Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

b)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

c)

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

d)

uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Niedamowie przy Szkole Podstawowej w Niedamowie

e)

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/245/2017 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego  oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościerzyna

f)

uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kościerzyna, a także określenia granic ich obwodów

g)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Częstkowo w gminie Kościerzyna

h)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dębogóry w gminie Kościerzyna

i)

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/123/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wdzydze

j)

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 432, 433, 434

k)

uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2019 – 2025

l)

uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2020

m)

uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaliska Kościerskie

n)

uchwała w sprawie apelu Rady Gminy Kościerzyna o zapewnienie finansowania Oddziału Onkologii Klinicznej i Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie

o)

uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2019”

Transmisje wideoGłosowanie nad :

uchwała w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-03-11 13:07:13 TAK
Bober Andrzej 2019-03-11 13:07:16 TAK
Bober Tadeusz 2019-03-11 13:07:13 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-03-11 13:07:12 TAK
Dera Robert 2019-03-11 13:07:14 TAK
Jakubek Wiesław 2019-03-11 13:07:22 TAK
Jankowski Piotr 2019-03-11 13:07:14 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-03-11 13:07:14 TAK
Miszczak Andrzej 2019-03-11 13:07:11 TAK
Seyda Marian 2019-03-11 13:07:13 TAK
Sulej Łukasz 2019-03-11 13:07:14 TAK
Szczepańska Danuta 2019-03-11 13:07:13 TAK
Wysiecki Karol brak
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-03-11 13:10:29 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2019-03-11 13:10:26 TAK
Bober Tadeusz 2019-03-11 13:10:24 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-03-11 13:10:25 TAK
Dera Robert 2019-03-11 13:10:27 TAK
Jakubek Wiesław 2019-03-11 13:10:28 TAK
Jankowski Piotr 2019-03-11 13:10:30 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-03-11 13:10:24 TAK
Miszczak Andrzej 2019-03-11 13:10:23 TAK
Seyda Marian 2019-03-11 13:10:27 TAK
Sulej Łukasz 2019-03-11 13:10:28 TAK
Szczepańska Danuta 2019-03-11 13:10:25 TAK
Wysiecki Karol brak
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 8
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-03-11 13:13:15 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2019-03-11 13:13:17 TAK
Bober Tadeusz 2019-03-11 13:13:14 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-03-11 13:13:16 TAK
Dera Robert 2019-03-11 13:13:21 TAK
Jakubek Wiesław 2019-03-11 13:13:19 TAK
Jankowski Piotr 2019-03-11 13:13:17 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-03-11 13:13:25 WSTRZYMAŁ SIĘ
Miszczak Andrzej 2019-03-11 13:13:15 TAK
Seyda Marian 2019-03-11 13:13:17 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2019-03-11 13:13:19 WSTRZYMAŁ SIĘ
Szczepańska Danuta 2019-03-11 13:13:16 TAK
Wysiecki Karol brak
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Niedamowie przy Szkole Podstawowej w Niedamowie

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Niedamowie przy Szkole Podstawowej w NiedamowieUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-03-11 13:14:31 TAK
Bober Andrzej 2019-03-11 13:14:31 TAK
Bober Tadeusz 2019-03-11 13:14:31 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-03-11 13:14:30 TAK
Dera Robert 2019-03-11 13:14:35 TAK
Jakubek Wiesław 2019-03-11 13:14:28 TAK
Jankowski Piotr 2019-03-11 13:14:39 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-03-11 13:14:34 TAK
Miszczak Andrzej 2019-03-11 13:14:30 TAK
Seyda Marian 2019-03-11 13:14:30 TAK
Sulej Łukasz 2019-03-11 13:14:28 TAK
Szczepańska Danuta 2019-03-11 13:14:32 TAK
Wysiecki Karol brak
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/245/2017 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego  oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/245/2017 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego  oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-03-11 13:16:17 TAK
Bober Andrzej 2019-03-11 13:16:16 TAK
Bober Tadeusz 2019-03-11 13:16:23 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-03-11 13:16:19 TAK
Dera Robert 2019-03-11 13:16:16 TAK
Jakubek Wiesław 2019-03-11 13:16:19 TAK
Jankowski Piotr 2019-03-11 13:16:21 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-03-11 13:16:19 TAK
Miszczak Andrzej 2019-03-11 13:16:14 TAK
Seyda Marian 2019-03-11 13:16:16 TAK
Sulej Łukasz 2019-03-11 13:16:20 TAK
Szczepańska Danuta 2019-03-11 13:16:16 TAK
Wysiecki Karol brak
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kościerzyna, a także określenia granic ich obwodów

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kościerzyna, a także określenia granic ich obwodówUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-03-11 13:18:17 TAK
Bober Andrzej 2019-03-11 13:18:17 TAK
Bober Tadeusz 2019-03-11 13:18:22 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-03-11 13:18:16 TAK
Dera Robert 2019-03-11 13:18:16 TAK
Jakubek Wiesław 2019-03-11 13:18:19 TAK
Jankowski Piotr 2019-03-11 13:18:17 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-03-11 13:18:19 WSTRZYMAŁ SIĘ
Miszczak Andrzej 2019-03-11 13:18:15 TAK
Seyda Marian 2019-03-11 13:18:11 TAK
Sulej Łukasz 2019-03-11 13:18:18 TAK
Szczepańska Danuta 2019-03-11 13:18:18 TAK
Wysiecki Karol brak
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Częstkowo w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Częstkowo w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-03-11 13:21:46 TAK
Bober Andrzej 2019-03-11 13:21:45 TAK
Bober Tadeusz 2019-03-11 13:21:50 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-03-11 13:21:46 TAK
Dera Robert 2019-03-11 13:21:44 TAK
Jakubek Wiesław 2019-03-11 13:21:46 TAK
Jankowski Piotr 2019-03-11 13:21:51 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-03-11 13:21:48 TAK
Miszczak Andrzej 2019-03-11 13:21:47 TAK
Seyda Marian 2019-03-11 13:21:45 TAK
Sulej Łukasz 2019-03-11 13:21:50 TAK
Szczepańska Danuta 2019-03-11 13:21:45 TAK
Wysiecki Karol brak
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dębogóry w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dębogóry w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-03-11 13:31:23 TAK
Bober Andrzej 2019-03-11 13:31:22 TAK
Bober Tadeusz 2019-03-11 13:31:24 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-03-11 13:31:27 TAK
Dera Robert 2019-03-11 13:31:24 TAK
Jakubek Wiesław 2019-03-11 13:31:28 TAK
Jankowski Piotr 2019-03-11 13:31:27 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-03-11 13:31:25 TAK
Miszczak Andrzej 2019-03-11 13:31:22 TAK
Seyda Marian 2019-03-11 13:31:31 TAK
Sulej Łukasz 2019-03-11 13:31:28 TAK
Szczepańska Danuta 2019-03-11 13:31:28 TAK
Wysiecki Karol brak
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/123/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wdzydze

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/123/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego WdzydzeUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-03-11 13:32:57 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2019-03-11 13:32:54 TAK
Bober Tadeusz 2019-03-11 13:33:10 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-03-11 13:32:58 TAK
Dera Robert 2019-03-11 13:32:55 TAK
Jakubek Wiesław 2019-03-11 13:32:59 TAK
Jankowski Piotr 2019-03-11 13:33:02 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-03-11 13:33:00 WSTRZYMAŁ SIĘ
Miszczak Andrzej 2019-03-11 13:32:56 TAK
Seyda Marian 2019-03-11 13:32:55 TAK
Sulej Łukasz 2019-03-11 13:33:08 WSTRZYMAŁ SIĘ
Szczepańska Danuta 2019-03-11 13:32:58 TAK
Wysiecki Karol brak
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 432, 433, 434

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 432, 433, 434Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-03-11 13:34:27 TAK
Bober Andrzej 2019-03-11 13:34:26 TAK
Bober Tadeusz 2019-03-11 13:34:32 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-03-11 13:34:27 TAK
Dera Robert 2019-03-11 13:34:24 TAK
Jakubek Wiesław 2019-03-11 13:34:28 TAK
Jankowski Piotr 2019-03-11 13:34:31 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-03-11 13:34:27 TAK
Miszczak Andrzej 2019-03-11 13:34:25 TAK
Seyda Marian 2019-03-11 13:34:24 TAK
Sulej Łukasz 2019-03-11 13:34:31 TAK
Szczepańska Danuta 2019-03-11 13:34:27 TAK
Wysiecki Karol brak
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2019 – 2025

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2019 – 2025Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-03-11 13:36:41 TAK
Bober Andrzej 2019-03-11 13:36:40 TAK
Bober Tadeusz 2019-03-11 13:36:48 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-03-11 13:36:42 TAK
Dera Robert 2019-03-11 13:36:38 TAK
Jakubek Wiesław 2019-03-11 13:36:38 TAK
Jankowski Piotr 2019-03-11 13:36:43 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-03-11 13:36:42 TAK
Miszczak Andrzej 2019-03-11 13:36:41 TAK
Seyda Marian 2019-03-11 13:36:38 TAK
Sulej Łukasz 2019-03-11 13:36:41 TAK
Szczepańska Danuta 2019-03-11 13:36:38 TAK
Wysiecki Karol brak
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2020

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2020Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-03-11 13:38:20 TAK
Bober Andrzej 2019-03-11 13:38:16 TAK
Bober Tadeusz 2019-03-11 13:38:23 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-03-11 13:38:18 TAK
Dera Robert 2019-03-11 13:38:15 TAK
Jakubek Wiesław 2019-03-11 13:38:21 TAK
Jankowski Piotr 2019-03-11 13:38:31 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-03-11 13:38:17 WSTRZYMAŁ SIĘ
Miszczak Andrzej 2019-03-11 13:38:16 TAK
Seyda Marian 2019-03-11 13:38:16 TAK
Sulej Łukasz 2019-03-11 13:38:24 TAK
Szczepańska Danuta 2019-03-11 13:38:18 TAK
Wysiecki Karol brak
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaliska Kościerskie

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaliska KościerskieUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-03-11 13:39:31 TAK
Bober Andrzej 2019-03-11 13:39:31 TAK
Bober Tadeusz 2019-03-11 13:39:36 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-03-11 13:39:33 TAK
Dera Robert 2019-03-11 13:39:31 TAK
Jakubek Wiesław 2019-03-11 13:39:31 TAK
Jankowski Piotr 2019-03-11 13:39:31 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-03-11 13:39:31 TAK
Miszczak Andrzej 2019-03-11 13:39:34 TAK
Seyda Marian 2019-03-11 13:39:33 TAK
Sulej Łukasz 2019-03-11 13:39:31 TAK
Szczepańska Danuta 2019-03-11 13:39:33 TAK
Wysiecki Karol brak
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie apelu Rady Gminy Kościerzyna o zapewnienie finansowania Oddziału Onkologii Klinicznej i Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie apelu Rady Gminy Kościerzyna o zapewnienie finansowania Oddziału Onkologii Klinicznej i Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w KościerzynieUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-03-11 13:42:12 TAK
Bober Andrzej 2019-03-11 13:42:12 TAK
Bober Tadeusz 2019-03-11 13:42:11 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-03-11 13:42:13 TAK
Dera Robert 2019-03-11 13:42:10 TAK
Jakubek Wiesław 2019-03-11 13:42:11 TAK
Jankowski Piotr 2019-03-11 13:42:12 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-03-11 13:42:13 TAK
Miszczak Andrzej 2019-03-11 13:42:10 TAK
Seyda Marian 2019-03-11 13:42:13 TAK
Sulej Łukasz 2019-03-11 13:42:11 TAK
Szczepańska Danuta 2019-03-11 13:42:13 TAK
Wysiecki Karol brak
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2019”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2019”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-03-11 13:43:21 TAK
Bober Andrzej 2019-03-11 13:43:18 TAK
Bober Tadeusz 2019-03-11 13:43:21 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-03-11 13:43:21 TAK
Dera Robert 2019-03-11 13:43:19 TAK
Jakubek Wiesław 2019-03-11 13:43:20 TAK
Jankowski Piotr 2019-03-11 13:43:23 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-03-11 13:43:21 TAK
Miszczak Andrzej 2019-03-11 13:43:22 TAK
Seyda Marian 2019-03-11 13:43:21 TAK
Sulej Łukasz 2019-03-11 13:43:20 TAK
Szczepańska Danuta 2019-03-11 13:43:24 TAK
Wysiecki Karol brak
Żurek Marcin brak
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje