loading-img
Szczegóły sesji
Numer VIII/19
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2019-09-20
Godzina 10:00:00
Miejsce Sala posiedzeń UG Kościerzyna
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołu Nr VII/19 z Sesji Rady Gminy Kościerzyna.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

b)  zmiany budżetu na 2019 rok

c)   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

d)  określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2020 rok

e)  opłaty miejscowej

f)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 2201G w  Wielkim Klinczu”

g)  zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z części miejscowości Kościerska Huta

h)  ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

i)    wyboru ławnika na kadencję 2020-2023

j)   zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r.  dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna

k)  zmiany uchwały Nr V/253/2013 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu

l)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mały Klincz w gminie Kościerzyna.

m) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Puc w gminie Kościerzyna.

n)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Podleś w gminie Kościerzyna.

o)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stawiska w gminie Kościerzyna.

p)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wdzydze w gminie Kościerzyna

5.   Zapytania i wolne wnioski.

6.   Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

a) uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

b)

b) uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

c)

c) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

d)

d) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2020 rok

e)

e) uchwała w sprawie opłaty miejscowej

f)

f) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 2201G w  Wielkim Klinczu”

g)

g) uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z części miejscowości Kościerska Huta

h)

h) uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

i)

i) uchwała w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023

j)

j) uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r.  dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna

k)

k) uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/253/2013 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu

l)

l) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mały Klincz w gminie Kościerzyna.

m)

m) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Puc w gminie Kościerzyna.

n)

n) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Podleś w gminie Kościerzyna.

o)

o) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stawiska w gminie Kościerzyna.

p)

p) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wdzydze w gminie Kościerzyna

Transmisje wideoGłosowanie nad :

a) uchała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

a) uchała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-09-20 10:47:30 TAK
Bober Andrzej 2019-09-20 10:47:30 TAK
Bober Tadeusz 2019-09-20 10:47:31 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-09-20 10:47:50 TAK
Dera Robert 2019-09-20 10:47:32 TAK
Jakubek Wiesław 2019-09-20 10:47:33 TAK
Jankowski Piotr 2019-09-20 10:47:35 TAK
Kwidziński Piotr 2019-09-20 10:51:18 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-09-20 10:47:35 WSTRZYMAŁ SIĘ
Miszczak Andrzej 2019-09-20 10:47:31 TAK
Seyda Marian 2019-09-20 10:47:30 TAK
Sulej Łukasz 2019-09-20 10:47:31 TAK
Szczepańska Danuta 2019-09-20 10:47:29 TAK
Wysiecki Karol 2019-09-20 10:47:33 TAK
Żurek Marcin 2019-09-20 10:48:27 TAK
Głosowanie nad :

b) uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

b) uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-09-20 10:57:06 TAK
Bober Andrzej 2019-09-20 10:57:07 TAK
Bober Tadeusz 2019-09-20 10:57:05 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-09-20 10:57:33 TAK
Dera Robert 2019-09-20 10:57:05 TAK
Jakubek Wiesław 2019-09-20 10:57:07 TAK
Jankowski Piotr 2019-09-20 10:57:07 TAK
Kwidziński Piotr 2019-09-20 10:57:05 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-09-20 10:57:06 TAK
Miszczak Andrzej 2019-09-20 10:57:03 TAK
Seyda Marian 2019-09-20 10:57:07 TAK
Sulej Łukasz 2019-09-20 10:57:14 TAK
Szczepańska Danuta 2019-09-20 10:57:08 TAK
Wysiecki Karol 2019-09-20 10:57:05 TAK
Żurek Marcin 2019-09-20 10:57:00 TAK
Głosowanie nad :

c) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

c) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-09-20 11:00:26 TAK
Bober Andrzej 2019-09-20 11:00:26 TAK
Bober Tadeusz 2019-09-20 11:00:25 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-09-20 11:00:25 TAK
Dera Robert 2019-09-20 11:00:26 TAK
Jakubek Wiesław 2019-09-20 11:00:27 TAK
Jankowski Piotr 2019-09-20 11:00:26 TAK
Kwidziński Piotr 2019-09-20 11:00:26 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-09-20 11:00:27 TAK
Miszczak Andrzej 2019-09-20 11:00:25 TAK
Seyda Marian 2019-09-20 11:00:27 TAK
Sulej Łukasz 2019-09-20 11:00:39 TAK
Szczepańska Danuta 2019-09-20 11:00:25 TAK
Wysiecki Karol 2019-09-20 11:00:24 TAK
Żurek Marcin 2019-09-20 11:00:25 TAK
Głosowanie nad :

d) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2020 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

d) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2020 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-09-20 11:01:36 TAK
Bober Andrzej 2019-09-20 11:01:37 TAK
Bober Tadeusz 2019-09-20 11:01:39 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-09-20 11:01:31 TAK
Dera Robert 2019-09-20 11:01:40 TAK
Jakubek Wiesław 2019-09-20 11:01:35 TAK
Jankowski Piotr 2019-09-20 11:01:36 TAK
Kwidziński Piotr 2019-09-20 11:01:31 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-09-20 11:01:37 NIE
Miszczak Andrzej 2019-09-20 11:01:40 TAK
Seyda Marian 2019-09-20 11:01:35 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2019-09-20 11:01:35 TAK
Szczepańska Danuta 2019-09-20 11:01:32 TAK
Wysiecki Karol 2019-09-20 11:01:38 TAK
Żurek Marcin 2019-09-20 11:01:46 WSTRZYMAŁ SIĘ
Głosowanie nad :

e) uchwała w sprawie opłaty miejscowej

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

e) uchwała w sprawie opłaty miejscowejUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-09-20 11:02:36 TAK
Bober Andrzej 2019-09-20 11:02:35 TAK
Bober Tadeusz 2019-09-20 11:02:39 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-09-20 11:02:34 TAK
Dera Robert 2019-09-20 11:02:34 TAK
Jakubek Wiesław 2019-09-20 11:02:33 TAK
Jankowski Piotr 2019-09-20 11:02:32 TAK
Kwidziński Piotr 2019-09-20 11:02:31 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-09-20 11:02:33 TAK
Miszczak Andrzej 2019-09-20 11:02:38 TAK
Seyda Marian 2019-09-20 11:02:31 TAK
Sulej Łukasz 2019-09-20 11:02:36 TAK
Szczepańska Danuta 2019-09-20 11:02:33 TAK
Wysiecki Karol 2019-09-20 11:02:38 TAK
Żurek Marcin 2019-09-20 11:02:29 TAK
Głosowanie nad :

f) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 2201G w  Wielkim Klinczu”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

f) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 2201G w  Wielkim Klinczu”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-09-20 11:07:52 TAK
Bober Andrzej 2019-09-20 11:07:53 TAK
Bober Tadeusz 2019-09-20 11:07:48 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-09-20 11:07:42 TAK
Dera Robert 2019-09-20 11:07:51 TAK
Jakubek Wiesław 2019-09-20 11:07:51 TAK
Jankowski Piotr 2019-09-20 11:07:58 TAK
Kwidziński Piotr 2019-09-20 11:07:42 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-09-20 11:07:45 TAK
Miszczak Andrzej 2019-09-20 11:07:54 TAK
Seyda Marian 2019-09-20 11:07:42 TAK
Sulej Łukasz 2019-09-20 11:07:52 TAK
Szczepańska Danuta 2019-09-20 11:07:52 TAK
Wysiecki Karol 2019-09-20 11:07:53 TAK
Żurek Marcin 2019-09-20 11:07:43 TAK
Głosowanie nad :

g) uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z części miejscowości Kościerska Huta

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

g) uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z części miejscowości Kościerska HutaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-09-20 11:10:15 TAK
Bober Andrzej 2019-09-20 11:10:15 TAK
Bober Tadeusz 2019-09-20 11:10:16 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-09-20 11:10:16 TAK
Dera Robert 2019-09-20 11:10:10 TAK
Jakubek Wiesław 2019-09-20 11:10:21 TAK
Jankowski Piotr 2019-09-20 11:10:19 TAK
Kwidziński Piotr 2019-09-20 11:10:15 WSTRZYMAŁ SIĘ
Maliszewski Arkadiusz 2019-09-20 11:10:18 WSTRZYMAŁ SIĘ
Miszczak Andrzej 2019-09-20 11:10:15 TAK
Seyda Marian 2019-09-20 11:10:09 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2019-09-20 11:10:16 TAK
Szczepańska Danuta 2019-09-20 11:10:19 TAK
Wysiecki Karol 2019-09-20 11:10:16 TAK
Żurek Marcin 2019-09-20 11:10:19 TAK
Głosowanie nad :

h) uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

h) uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnychUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-09-20 11:14:07 TAK
Bober Andrzej 2019-09-20 11:14:04 TAK
Bober Tadeusz 2019-09-20 11:14:07 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-09-20 11:14:01 TAK
Dera Robert 2019-09-20 11:14:02 TAK
Jakubek Wiesław 2019-09-20 11:14:02 TAK
Jankowski Piotr 2019-09-20 11:14:05 TAK
Kwidziński Piotr 2019-09-20 11:14:04 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-09-20 11:14:07 TAK
Miszczak Andrzej 2019-09-20 11:14:04 TAK
Seyda Marian 2019-09-20 11:14:03 TAK
Sulej Łukasz 2019-09-20 11:14:08 TAK
Szczepańska Danuta 2019-09-20 11:14:05 TAK
Wysiecki Karol 2019-09-20 11:14:08 TAK
Żurek Marcin 2019-09-20 11:14:02 TAK
Głosowanie nad :

i) uchwała w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

i) uchwała w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-09-20 11:36:04 TAK
Bober Andrzej 2019-09-20 11:36:04 TAK
Bober Tadeusz 2019-09-20 11:35:45 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-09-20 11:35:27 TAK
Dera Robert 2019-09-20 11:35:25 TAK
Jakubek Wiesław 2019-09-20 11:36:44 brak
Jankowski Piotr 2019-09-20 11:35:35 TAK
Kwidziński Piotr 2019-09-20 11:35:34 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-09-20 11:36:05 TAK
Miszczak Andrzej 2019-09-20 11:36:02 TAK
Seyda Marian 2019-09-20 11:35:30 TAK
Sulej Łukasz 2019-09-20 11:35:33 TAK
Szczepańska Danuta 2019-09-20 11:35:37 TAK
Wysiecki Karol 2019-09-20 11:36:16 TAK
Żurek Marcin 2019-09-20 11:36:35 TAK
Głosowanie nad :

j) uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r.  dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

j) uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r.  dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-09-20 11:44:02 TAK
Bober Andrzej 2019-09-20 11:43:55 TAK
Bober Tadeusz 2019-09-20 11:43:57 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-09-20 11:43:55 TAK
Dera Robert 2019-09-20 11:43:54 TAK
Jakubek Wiesław 2019-09-20 11:44:15 brak
Jankowski Piotr 2019-09-20 11:43:53 TAK
Kwidziński Piotr 2019-09-20 11:43:56 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-09-20 11:43:58 TAK
Miszczak Andrzej 2019-09-20 11:43:54 TAK
Seyda Marian 2019-09-20 11:43:52 TAK
Sulej Łukasz 2019-09-20 11:43:55 TAK
Szczepańska Danuta 2019-09-20 11:43:54 TAK
Wysiecki Karol 2019-09-20 11:43:59 TAK
Żurek Marcin 2019-09-20 11:43:57 TAK
Głosowanie nad :

k) uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/253/2013 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

k) uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/253/2013 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-09-20 11:45:47 TAK
Bober Andrzej 2019-09-20 11:45:39 TAK
Bober Tadeusz 2019-09-20 11:45:42 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-09-20 11:45:40 TAK
Dera Robert 2019-09-20 11:45:38 TAK
Jakubek Wiesław 2019-09-20 11:45:59 brak
Jankowski Piotr 2019-09-20 11:45:40 TAK
Kwidziński Piotr 2019-09-20 11:45:41 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-09-20 11:45:42 TAK
Miszczak Andrzej 2019-09-20 11:45:41 TAK
Seyda Marian 2019-09-20 11:45:41 TAK
Sulej Łukasz 2019-09-20 11:45:41 TAK
Szczepańska Danuta 2019-09-20 11:45:45 TAK
Wysiecki Karol 2019-09-20 11:45:43 TAK
Żurek Marcin 2019-09-20 11:45:41 TAK
Głosowanie nad :

l) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mały Klincz w gminie Kościerzyna.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

l) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mały Klincz w gminie Kościerzyna.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-09-20 11:51:42 TAK
Bober Andrzej 2019-09-20 11:51:47 TAK
Bober Tadeusz 2019-09-20 11:51:43 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-09-20 11:51:47 TAK
Dera Robert 2019-09-20 11:51:46 TAK
Jakubek Wiesław 2019-09-20 11:52:10 brak
Jankowski Piotr 2019-09-20 11:51:54 TAK
Kwidziński Piotr 2019-09-20 11:51:43 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-09-20 11:51:44 TAK
Miszczak Andrzej 2019-09-20 11:51:43 TAK
Seyda Marian 2019-09-20 11:51:41 TAK
Sulej Łukasz 2019-09-20 11:51:58 TAK
Szczepańska Danuta 2019-09-20 11:51:48 TAK
Wysiecki Karol 2019-09-20 11:51:47 TAK
Żurek Marcin 2019-09-20 11:51:57 TAK
Głosowanie nad :

m) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Puc w gminie Kościerzyna.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

m) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Puc w gminie Kościerzyna.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-09-20 11:57:15 TAK
Bober Andrzej 2019-09-20 11:57:11 TAK
Bober Tadeusz 2019-09-20 11:57:13 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-09-20 11:57:15 TAK
Dera Robert 2019-09-20 11:57:10 TAK
Jakubek Wiesław 2019-09-20 11:57:28 brak
Jankowski Piotr 2019-09-20 11:57:10 TAK
Kwidziński Piotr 2019-09-20 11:57:07 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-09-20 11:57:10 TAK
Miszczak Andrzej 2019-09-20 11:57:12 TAK
Seyda Marian 2019-09-20 11:57:14 TAK
Sulej Łukasz 2019-09-20 11:57:13 TAK
Szczepańska Danuta 2019-09-20 11:57:12 TAK
Wysiecki Karol 2019-09-20 11:57:13 TAK
Żurek Marcin 2019-09-20 11:57:13 TAK
Głosowanie nad :

n) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Podleś w gminie Kościerzyna.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

n) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Podleś w gminie Kościerzyna.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-09-20 12:02:03 TAK
Bober Andrzej 2019-09-20 12:02:02 TAK
Bober Tadeusz 2019-09-20 12:02:02 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-09-20 12:01:57 TAK
Dera Robert 2019-09-20 12:02:08 TAK
Jakubek Wiesław 2019-09-20 12:02:25 brak
Jankowski Piotr 2019-09-20 12:02:25 brak
Kwidziński Piotr 2019-09-20 12:02:06 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-09-20 12:02:00 TAK
Miszczak Andrzej 2019-09-20 12:02:02 TAK
Seyda Marian 2019-09-20 12:02:00 TAK
Sulej Łukasz 2019-09-20 12:02:01 TAK
Szczepańska Danuta 2019-09-20 12:02:05 TAK
Wysiecki Karol 2019-09-20 12:02:03 TAK
Żurek Marcin 2019-09-20 12:02:01 TAK
Głosowanie nad :

o) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stawiska w gminie Kościerzyna.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

o) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stawiska w gminie Kościerzyna.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-09-20 12:05:31 TAK
Bober Andrzej 2019-09-20 12:05:30 TAK
Bober Tadeusz 2019-09-20 12:05:32 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-09-20 12:05:26 TAK
Dera Robert 2019-09-20 12:05:24 TAK
Jakubek Wiesław 2019-09-20 12:05:51 brak
Jankowski Piotr 2019-09-20 12:05:51 brak
Kwidziński Piotr 2019-09-20 12:05:26 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-09-20 12:05:26 TAK
Miszczak Andrzej 2019-09-20 12:05:31 TAK
Seyda Marian 2019-09-20 12:05:29 TAK
Sulej Łukasz 2019-09-20 12:05:33 TAK
Szczepańska Danuta 2019-09-20 12:05:30 TAK
Wysiecki Karol 2019-09-20 12:05:32 TAK
Żurek Marcin 2019-09-20 12:05:29 TAK
Głosowanie nad :

p) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wdzydze w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

p) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wdzydze w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-09-20 12:44:57 TAK
Bober Andrzej 2019-09-20 12:44:54 TAK
Bober Tadeusz 2019-09-20 12:44:58 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-09-20 12:44:51 TAK
Dera Robert 2019-09-20 12:44:49 TAK
Jakubek Wiesław 2019-09-20 12:45:23 brak
Jankowski Piotr 2019-09-20 12:45:23 brak
Kwidziński Piotr 2019-09-20 12:44:54 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-09-20 12:44:50 TAK
Miszczak Andrzej 2019-09-20 12:44:56 TAK
Seyda Marian 2019-09-20 12:44:48 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2019-09-20 12:45:00 TAK
Szczepańska Danuta 2019-09-20 12:44:57 TAK
Wysiecki Karol 2019-09-20 12:44:55 TAK
Żurek Marcin 2019-09-20 12:44:53 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje